Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Όροι χρήσης

Το παρόν (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.unknownterritory.gr και την αγορά προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής οι "Όροι").

O ιστότοπος unknownterritory αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα δια του οποίου πωλούνται προιόντα μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο "ηλεκτρονικό κατάστημα" ή "ιστότοπος" ή "ιστοσελίδα") το οποίο δημιούργησε και και λειτουργεί ο Τιμολέων Λειβαδίτης, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι 24. Οι κάτωθι αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας  www.unknownterritory.gr , στην οποία λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα unknownterritory. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των κατωτέρω όρων που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση, ένσταση ή αντίρρηση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί, ή έχει ένσταση, ή επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί σε αυτήν. Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί σε αυτήν, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτήν, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται  ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς και κατά την ελεύθερη βούλησή της τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί σε αυτήν, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, με μόνη υποχρέωση της να προβαίνει σε ενημέρωση των χρηστών-καταναλωτών για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις πάσης φύσεως θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες θα έχουν πραγματοποιηθεί από πελάτη μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η χρήση του www.unknownterritory.gr (??) μετά την εκάστοτε ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύ.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται αναφορικά με το ακριβές, αληθές και πλήρες περιεχόμενο των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τα στοιχεία της Εταιρείας όσο και τις συναλλαγές που παρέχονται και δύνανται να πραγματοποιηθουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία στο μέτρο που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ούτε θα δεσμεύεται από τυχόν καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έλαβαν χώρα από σφάλμα ή/παραδρομή κατά την κοινή πείρα, σε περίπτωση δε που αντιληφθεί την ύπαρξη τέτοιων, έχει το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε διόρθωσή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις/δεσμεύσεις τελούν πάντοτε υπό την ρητή επιφύλαξη ύπαρξης τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία είτε δεν μπορούν να προβλεφθούν είτε έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είτε και λόγω επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, κάποια τιμή ορισμένου προϊόντος ή υπηρεσίας εμφανίζεται κατά την εκτίμησή σας ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή, προ πάσης άλλης ενεργείας και πάντοτε πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι τιμές που εμφανίζουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Σημειώνεται ότι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.  

Διαθεσιμότητα Ιστoσελίδας

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την συντήρηση και την διαρκή διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του συνόλου του περιεχομένου της. Είναι ωστόσο πιθανόν, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακοπεί η λειτουργία της είτε συνολικά είτε σε τμήμα αυτής, η δε διακοπή αυτή να είναι προσωρινή ή οριστική και για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων συντήρησης/αναβάθμισης). Oμοίως είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποτεήποτε το περιεχόμενό της.

H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για τυχόν ζημιά προερχόμενη από αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που η παρούσα ιστοσελίδα διακόψει οριστικά την λειτουργία της για οποιονδήποτε λόγο μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε για τυχόν εκκρεμότητες με τo e-mail: hello@unknownterritory.gr 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί σε αυτήν , ουδεμία ευθύνη θα φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης θα υπέχει για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την, κατά το μέτρο του δυνατού, καλύτερη ενημέρωσή της με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Αναλαμβάνει δε σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη υπό οιαδήποτε πραγματική ή νομική βάση. 

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια παραγγελία διαπιστώνεται τέτοιο σφάλμα στην τιμή και αφορά σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα για τα οποία δεν υφίσταται σφάλμα και θα θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που το σύνολο των ειδών στην παραγγελία είναι απολύτως συναφή μεταξύ τους, προρίζονται εκ της φύσεώς τους να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει και αποδείξει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία στο σύνολό της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Ειδικότερα όμως, για τα χειροποίητα προϊόντα διευκρινίζουμε πως  λόγω της φύσης των υλικών ή / και της εργασίας ή/ και του τρόπου κατασκευής τους ενδέχεται να υπάρχουν μικρής κλίμακας αποκλίσεις στο χρώμα ή/και στο μέγεθος ή/και στο σχήμα μεταξύ του προϊόντος στη φωτογραφία που εμφανίζεται στον ιστότοπο και αυτού που θα παραλάβετε ή / και αναμεσά σε περισσότερα του ενός τεμαχίου ίδια προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που ο πελάτης γνωρίζει πως πρόκειται για χειροποίητο προϊόν και με την αποδοχή των όρων χρήσης κατά την ολοκλήρωση της αγοράς του, αποδέχεται και την όποια απόκλιση στα χαρακτηριστικά των προϊόντων είτε σε σχέση με τις φωτογραφίες είτε μεταξύ τους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα φέρει οιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ακρίβεια πληροφοριών χρέωσης και λογαριασμού

Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί, να περιορίσει ή να ακυρώσει τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο ή ανά παραγγελία.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δύνανται να αφορούν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, με την χρήση της ίδιας πιστωτικής κάρτας ή/και παραγγελίες για τις οποίες χρησιμοποιείται η ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης μιας παραγγελίας, ενδέχεται η Εταιρεία να επιχειρήσει να σας ειδοποιήσει επικοινωνώντας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τη διεύθυνση χρέωσης ή τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να απαγορεύσει την εκτέλεση παραγγελιών που, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, φαίνεται να τοποθετούνται για εμπορικούς σκοπούς από πρόσωπα όπως αντιπροσώποι, μεταπωλητές ή διανομείς.

Με την είσοδό σας στην παρούσα ιστοσελίδα και την θέση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί να παρέχει τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που γίνονται στο κατάστημά. Επίσης συμφωνεί να ενημερώσει άμεσα τον λογαριασμό του και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του και ημερομηνιών λήξης, ώστε η Εταιρεία να δύναται να ολοκληρώσει τις συναλλαγές του και να επικοινωνήσει μαζί του όπως είναι απαραίτητο.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Η ιστοσελίδα www.unknownterritory.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Social Media

Οι Χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μας μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook και το Instagram (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως έχει προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Η Εταιρεία ουδεμία πρόσβαση έχει σε αυτούς, ούτε και ελέγχει καθ’οιονδήποτε τρόπο αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθύνεταο για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστάται στον χρήστη να διαβάζει προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Τ. Λειβαδίτη συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.τ.λ. τα οποία αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία αυτού  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.unknownterritory.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Τ. Λειβαδίτη ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς & διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα του www.unknownterritory.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο site είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

• Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

• Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

• Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία την Εταιρεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό 

• της δημιουργίας λογαριασμού στο www.unknownterritory.gr

• της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή) 

• για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. 

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την εγγραφή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Cookies και τις όποιες τροποποιήσεις / ανανεώσεις τους, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που έχει χορηγήσει στην Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση hello@unknownterritory.gr . Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το την Εταιρεία, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ασφάλεια - Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τους χρήστες προς το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απόρρητες. Ειδικότερα, η Εταιρεία προκειμένου να διαφυλάξει τα προσωπικά  δεδομένα του χρήστη και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του έχει λάβει τους ακόλουθους μηχανισμούς-μεθόδους ασφαλείας:

- Ταυτοποίηση και Έγκριση Εισόδου Χρήστη (Identifιcation, Authorization):

Προκειμένου να πραγματοποιήσει ο χρήστης οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την Εταιρεία, είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της. Για την πρόσβαση στον λογαριασμό αυτόν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση κωδικού εισόδου (username) και κωδικού ασφαλείας (password), τους οποίους επιλέγει ο χρήστης και γνωρίζει αποκλειστικά αυτος.

- Χρήση Τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer):

Θεωρούμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ως πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα σας μεταδίδονται και επικοινωνούν με Πιστοποιητικά SSL, επιτρέποντας ασφαλείς συνδέσεις από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Σε γενικές γραμμές, το SSL χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, μεταφοράς δεδομένων και σύνδεσης. Ο χρήστης μπορεί να δει την παρακάτω γραφική απεικόνιση στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας μας.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.unknownterritory.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Η χρήση ή/και αξιοποίηση των δωρεάν παρεχομένων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών, συνεπάγεται την εκ μέρους των επισκεπτών – χρηστών – μελών του, ανεπιφύλακτη αποδοχή λήψης των διαφημιστικών μηνυμάτων (e-mails) τόσο της ίδιας της Εταιρείας καθώς και τρίτων συνεργατών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή των σχετικών μηνυμάτων υλοποιείται από το αρμόδιο κάθε φορά τμήμα της Εταιρείας και μόνο.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ μέρους του χρήστη των παρόντων Γενικών Όρων χρήση του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανημένης και της αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα), (β) μη συμμόρφωσή του χρήστη με τους παρόντες Γενικούς Όρους, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους του χρήστη, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.